PrevádzkareňOK COMP s.r.o
Na priekope 41
01001 Žilina


: +421 41 5003167
: okcomp@okcomp.sk

SídloOK COMP, s.r.o.
Na priekope 41
010 01 Žilina

: 36408379
: 2020107683
: SK2020107683
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č: 13874/L

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39